GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST INDIL VIDERE

marts 10, 2020
marts 10, 2020 Museumsleder

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST INDIL VIDERE

Kastellets Venner Bornholm
– støtteforeningen bag –
Bornholms Forsvarsmuseum

RØNNE DEN 5. MARTS 2020

KÆRE MEDLEM!
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 20. april 2020 kl. 19.00
Bygning 49, Det Bornholmske Hjemmeværn, Mødelokalet, Almegårds Kaserne.

Dagsorden i henhold til Vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Finn Rasmussen
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
4. Museumslederens beretning, samt plan for det kommende år.
5. Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent.
8. Bekendtgørelse af:
1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Kommandant er Torben H. Petersen
1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Museumsforening er Jakob Seerup
1 bestyrelsesmedlem fra veteranforening med tilknytning til KV er Poul E. Figa
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år – 3 i ulige år og 4 i lige år.
På valg for 2 år er:
Jens Chr. Skaarup – modtager genvalg
Henrik Vensild – modtager genvalg
Henrik Frost Rasmussen – modtager ikke genvalg – opstiller som suppleant.
Opstillet er: Bjarne Hansen.
10. Valg af en suppleant – hvert år.
Opstillet er: Henrik Frost Rasmussen.
11. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
På valg er bilagskontrollanterne:
Kai Platz – modtager ikke genvalg
Jakob Pii – modtager genvalg.
Opstillet er: Maud West.
Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant:
Opstillet er: Foreløbig ingen.
12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 5. april 2020.

På bestyrelsens vegne
Jens P. Christoffersson
Formand