fbpx

Generalforsamling 25. april 2024

Medlemmer af foreningen Kastellets Venner Bornholm indkaldes til vores årlige generalforsamling torsdag den 25. april 2024 kl. 19.00 på Almegårds Kaserne – Bygning 49. Vi glæder os til at se jer!

Dagsordenen for generalforsamlingen følger Vedtægternes § 4 og er som følger:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Holger Fuglsang-Damgaard.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

 4. Museumslederens beretning samt plan for det kommende år. Det bemærkes, at Museumsmedarbejder Andreas’ funktioner nu indgår i bestyrelsens beretning. Planen for aktiviteter på BF i 2024 vil blive udarbejdet af de nye museumsmedarbejdere og løbende tilgængeliggjort på vores hjemmeside.

 5. Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter.

 6. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændringer i vedtægterne, som vedhæftet i bilaget.

 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent.

 8. Bekendtgørelse af udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er Jens Chr. Skaarup, Jens Voigt, Michael Stuhr og Bjarne Hansen, hvoraf Bjarne Hansen ikke modtager genvalg. Opstillet til valg er Stefan Asp.

 10. Valg af en suppleant. På valg er Stefan Asp, som også opstiller til bestyrelsen. Derudover er Lave Broch opstillet.

 11. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

 12. Eventuelt.

Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10. april 2024. Hvis der ikke fremkommer nogen forslag, vil ovenstående dagsorden være gældende.

For at lette planlægningen af traktementet, beder vi om, at I venligst tilmelder jer senest søndag den 21. april 2024 via e-mail til fm@formus.dk eller telefonisk på 40 37 34 60. Vi vil også gerne minde jer om, at det er nødvendigt at medbringe legitimation for at kunne få adgang til Almegårds Kaserne.