fbpx

Indkaldelse til generalforsamling d. 27. april 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2023 kl. 19.00,
Almegårds Kaserne, Bygning 49, Hjemmeværnets mødelokale.

Dagsorden i henhold til Vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Holger Fuglsang-Damgaard.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

4. Museumslederens beretning, samt plan for det kommende år.

Der er ingen særskilt Museumslederberetning, da Lave fratrådte stillingen i oktober 2022, og derfor vil museumsforholdene delvist være inkluderet i bestyrelsens beretning. Der er ligeledes ikke udarbejdet plan for kommende år, da vores nye Museumsmedarbejder skal være med i denne planlægning.

5. Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent.

8. Bekendtgørelse af:

 • 1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Kommandant er Torben H. Petersen
 • 1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Museumsforening er Jakob Seerup
 • 1 bestyrelsesmedlem fra veteranforeningerne på Bornholm med tilknytning til Kastellets Venner Bornholm er Holger Fuglsang-Damgaard.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år – 3 i ulige år og 4 i lige år.

På valg for 2 år er:

 • Jens P. Christoffersson – modtager genvalg
 • Fin Kjerulf Hansen – modtager ikke genvalg
 • Stefan Asp – modtager ikke genvalg.
 • Jens Aagesen har i 1 år været suppleant for Henrik Vensild – der skal derfor vælges 1
  bestyrelsesmedlem for 1 år, for at fastholde turnussen.

Henrik Frost Rasmussen – har anmodet om at måtte afgå i utide af helbredsmæssige
årsager – der skal derfor vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, for at fastholde turnussen.

Der skal derfor i alt vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 for 2 år og 2 for 1 år:
Opstillet for 2 år er:

 • Sven Holm Jensen
 • Vakant.

Opstillet for 1 år er:

 • Jens Voigt
 • Michael Stuhr

10. Valg af en suppleant – hvert år.

Opstillet er:

 • Jens Aagesen.

11. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
På valg er bilagskontrollanterne:

 • Jakob Pii – modtager genvalg
 • Maud West – modtager ikke genvalg.

Opstillet er:

 • Finn Kjerulf Hansen.

På valg er bilagskontrollantsuppleant:

 • Morten Jensen – modtager genvalg

12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være
formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – senest 12. april 2023.

Fremkommer der ingen forslag, kan denne dagsorden betegnes som gældende.
Vi minder lige om at kontingentindbetalingen er senest 01.04.23.
Kontonummer 1551-5689015

Så vil vi allerede nu sige tak til alle dem der har givet et ekstra bidrag til KVB. 

Foreningen er vært for et mindre traktement og på denne baggrund er det nødvendigt med tilmelding senest søndag d. 23. april 2023 og skal ske til
fm@formus.dk eller tlf. 40 37 34 60.